شقایق شعبانینام و نام خانوادگی: شقایق شعبانی
تاریخ تولد: 1374
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: تربیت معلم قرآن مجید
نام دانشگاه: دانشکده علوم قرآنی اصفهان

دوره های برگزار کرده:
برگزاری دوره آموزش روخوانیو رونخوانی 1396

گزارش تصویری