اولین دوره دانشجو معلم قرآن کریماولین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
اردوی اول: 19 الی 22 آبان 1394
مکان: تهران/ مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه

اردوی دوم: 18 الی 21 آذر 1394
مکان: قم/ مجتمع فرهنگی آموزشی نرجس خاتون

تعداد افراد شرکت کننده: 50 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 30 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:                                                                                                                                                                            

گزارش تصویری