دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریمدومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
اردوی اول: 14 الی 16 بهمن 1394
مکان: قم/ مجتمع فرهنگی آموزشی نرجس خاتون

اردوی دوم: 12 الی 14 اسفند 1394
مکان: قم/ مجتمع فرهنگی آموزشی نرجس خاتون

تعداد افراد شرکت کننده: 50 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 37 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری