سومین دوره دانشجو معلم قرآن کریمسومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
 2 الی 8 مرداد 1395
مکان: قم/ مجتمع فرهنگی آموزشی نرجس خاتونتعداد افراد شرکت کننده: 69 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 69 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری