چهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریمچهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
 2 الی 8 مرداد 1395
مکان: تهران-شهرری/ دانشگاه قرآن و حدیث

تعداد افراد شرکت کننده: 48 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 48 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری