پنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریمپنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
 6 آبان الی 2 دی 1395 (کلاسها به صورت هفته ای بک روز برگزار شد)
مکان: تهران / دانشگاه مذاهب اسلامی

تعداد افراد شرکت کننده: 23 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 17 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری