ششمین دوره دانشجو معلم قرآن کریمششمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
 6 آبان الی 2 دی 1395 (کلاسها به صورت هفته ای بک روز برگزار شد)

مکان: تهران-شهرری / دانشگاه قران و حدیث

تعداد افراد شرکت کننده: 20 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 14 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری