هفتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریمهفتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

تاریخ:
 9 الی 14 بهمن 1395 

مکان: شهرکرد / دانشگاه شهرکرد

تعداد افراد شرکت کننده: 32 نفر

تعداد افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شده و مدرک اخذ کردند: 18 نفر


اسامی دانشجو معلمانی که موفق به اخذ مدرک شدند:

گزارش تصویری